Namjena aplikacije


Aplikacija je namjenjena za prijavu sumnje na korupciju i druge nepravilnosti u radu javne uprave u cilju:

sprečavanja i suzbijanja koruptivnog djelovanja
jačanja sistema unutrašnje kontrole, disciplinskih postupaka i revizije (interne i eksterne) u javnom sektoru
unapređenja saradnje svih institucija (represivnih i preventivnih) koje su nadležne da postupaju po prijavama korupcije
podizanja nivoa antikoruptivne kulture

Izaberite institucijuŽelite podnijeti prijavu?
Sumnju na korupciju i drugu nepravilnost!Pratite status prijave
Polje popunite sa APK-kodom koji ste dobili.

©2014 Ministarstvo unutrašnjih poslova RS | Uprava za IKT